علِّق

جَزآگ آلَلَهِہ‏‏ خٌيـﮯر آلَجَزآء وُگلَآمِـگ صِـحيـﮯح وُبّآرگ آلَلَهِہ‏‏ فُيـﮯگ وُآسًـآلَ آآلَهِہ‏‏ آن يـﮯهِہ‏‏لَگ گلَ مِـتُجَبّر وُنآقَصِـ يـﮯريـﮯدُ تُگمِـيـﮯلَ نقَصِـآنهِہ‏‏ بّفُرضـ قَوُتُهِہ‏‏ عَلَى آلَآخٌريـﮯن