علِّق

Telfon zake mesh delel kena aw feker w enma ho adet llest3mal w lle 3m yestakdmo mesh a7sen men sourirn ba3den ana bade shof wa7d men belad kharb ma ma3o telfon 3sro w had she mosta7el